5 điều kiện để di chúc miệng có hiệu lực pháp luật

Bộ luật dân sự năm 2015 (BLDS 2015) quy định di chúc phải được lập thành văn bản, trường hợp nếu không thể lập được di chúc bằng văn bản thì có thể di chúc miệng.

Khoản 1 Điều  630 BLDS 2015  cũng quy định về điều kiện của một di chúc hợp pháp phải đáp ứng yêu cầu sau:

 • Người lập di chúc minh mẫn, sáng suốt trong khi lập di chúc; không bị lừa dối, đe doạ, cưỡng ép;
 • Nội dung của di chúc không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội; hình thức di chúc không trái quy định của luật.

Như vậy, ngoài việc phải có đủ các điều kiện để một di chúc nói chung được coi là hợp pháp thì di chúc miệng có hiệu lực pháp luật phải đáp ứng đủ 5 điều kiện sau đây:

 1. Di chúc miêng phải được lập trong tình trạng tính mạng của người lập di chúc bị cái chết đe doạ và họ không thể lập di chúc bằng văn bản.
 2. Phải có ít nhất  hai người làm chứng cho việc lập di chúc.
 3. Lời di chúc của người di chúc miệng phải được ghi lại thành văn bản ngay sau khi người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng.
 4. Tất cả người làm chứng cho việc lập di chúc phải cùng ký tên hoặc điểm chỉ vào văn bản đó.
 5. Trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng thì di chúc phải được công chứng viên hoặc cơ quan có thẩm quyền chứng thực xác nhận chữ ký hoặc điểm chỉ của người làm chứng.

Lưu ý:

 1. Sau 03 tháng, kể từ thời điểm di chúc miệng mà người lập di chúc còn sống, minh mẫn, sáng suốt thì di chúc miệng mặc nhiên bị hủy bỏ.
 2. Tất cả cá nhân đều có thể làm chứng cho việc lập di chúc, trừ những người sau đây:
  • Người thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp luật của người lập di chúc.
  • Người có quyền, nghĩa vụ tài sản liên quan tới nội dung di chúc.
  • Người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi.
5/5 - (1 vote)
0965.67.9698