Thử việc có bắt buộc không?

Về mặt pháp lý, thử việc không mang tính bắt buộc. Người sử dụng lao động và người lao động có thể thỏa thuộc về việc làm thử, quyền, nghĩa vụ của hai bên trong thời gian thử việc. Riêng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động (HĐLĐ) có thời hạn dưới 01 tháng không phải thử việc.

Mục đích của giai đoạn thử việc là giúp người sử dụng lao động có điều kiện kiểm tra tay nghề, năng lực chuyên môn, ý thức nghề nghiệp của người lao động trước khi tuyển chính thức. Đồng thời, giúp người lao động có cơ hội xem xét các điều kiện làm việc, công việc thực tế để đi đến quyết đinh có giao kết HĐLĐ hay không.

Trên cơ sở đó, tạo tiền đề cho việc xác lập quan hệ lao động lâu dài, ổn định. Để đảm bảo quyền lợi của các bên trong giai đoạn thử việc, pháp luật lao động cũng đặt ra các giới hạn cần thiết  buộc các bên phải tuân theo.

Theo quy định của pháp luật, các bên chỉ được thử việc 01 lần đối với một công việc. Các bên có thể giao kết hợp đồng thử việc riêng hoặc thoả thuận về nội dung thử việc trong HĐLĐ. Nội dụng của hợp đồng thử việc bao gồm một số nội dung chủ yếu của HĐLĐ, đó là các nội dung quy định tại các điểm a, b, c, đ, g và h Khoản 1 Điều 21 BLLĐ năm 2019.

Thời gian thử việc là do các bên thỏa thuận, căn cứ vào tính chất và mức độ phức tạp của công việc nhưng không quá:

Việc pháp luật khống chế thời gian thử việc là hợp lý nhằm bảo vệ người lao động, tránh tình trạng người sử dụng lao động kéo dài thời gian thử việc để bóc lột sức lao động của người lao động hoặc sử dụng lao động tùy tiện.

Quyền và nghĩa vụ của các bên trong quá trình thử việc do các bên thỏa thuận. Pháp luật lao động chỉ khống chế tiền lương trong thời gian thử việc, theo đó, hai bên có thể thỏa thuận lương thử việc nhưng ít nhất phải bằng 85% mức lương của công việc đó.

Khi kết thúc thời gian thử việc, người sử dụng lao động phải thông báo kết quả thử việc cho người lao động. Trường hợp thử việc đạt yêu cầu thì người sử dụng lao động tiếp tục thực hiện HĐLĐ đã giao kết đối với trường hợp thỏa thuận thử việc trong HĐLĐ hoặc phải giao kết HĐLĐ đối với trường hợp giao kết hợp đồng thử việc.

Trường hợp thử việc không đạt yêu cầu thì chấm dứt HĐLĐ đã giao kết hoặc hợp đồng thử việc. Trong thời gian thử việc, mỗi bên có quyền hủy bỏ hợp đồng thử việc hoặc HĐLĐ đã giao kết mà không cần báo trước và không phải bồi thường.

Thực chất giai đoạn thử việc là giai đoạn các bên thực hiện thử quan hệ lao động, trừ mục đích “thử” ra thì các vấn đề khác trong giai đoạn thử việc cũng giống như một quan hệ lao động chính thức. Ngoài đặc tính có thể chấm dứt dễ dàng và tiền lương trong thời gian thử việc có thể thấp hơn trong quan hệ lao động bình thường, “khế ước làm thử vẫn là khế ước lao động”.

Do vậy, ngoài những quyền, nghĩa vụ mà các bên thỏa thuận trong hợp đồng thử việc, pháp luật nên quy định cụ thể theo hướng, trừ quyền chấm dứt quan hệ làm thử không cần bảo trước và không phải bồi thường, các quyền và nghĩa vụ của hai bên trong giai đoạn thử việc cũng được áp dụng giống như người lao động làm việc chính thức. Quy định này vừa đảm bảo quyền lợi cho người lao động, vừa nâng cao ý thức trách nhiệm của người sử dụng lao động đối với người lao động làm thử, hạn chế tình trạng lạm dụng lao động thử việc.

5/5 - (1 vote)
0965.67.9698