Thủ tục đăng ký nội quy lao động

Theo Bộ luật Lao động năm 2019, người sử dụng lao động phải ban hành nội quy lao động, trường hợp sử dụng từ 10 người lao động trở lên thì nội quy lao động phải bằng văn bản.

 1. Đăng ký nội quy lao động

Căn cứ vào Điều 119 Bộ luật 2019, việc đăng ký nội quy lao động được thực hiện như sau:

 1. Người sử dụng lao động sử dụng từ 10 người lao động trở lên phải đăng ký nội quy lao động tại cơ quan chuyên môn về lao động thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi người sử dụng lao động đăng ký kinh doanh.
 2. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày ban nội quy lao động, người sử dụng lao động phải nộp hồ đăng ký nội quy lao động.
 3. Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký nội quy lao động, nếu nội dung nội quy lao động có quy định trái với pháp luật thì cơ quan chuyên môn về lao động thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thông báo, hướng dẫn người sử dụng lao động sửa đổi, bổ sung và đăng ký lại.
 4. Người sử dụng lao động có các chi nhánh, đơn vị, cơ sở sản xuất, kinh doanh đặt ở nhiều địa bàn khác nhau thì gửi nội quy lao động đã được đăng ký đến cơ quan chuyên môn về lao động thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi đặt chi nhánh, đơn vị, cơ sở sản xuất, kinh doanh.
 5. Căn cứ điều kiện cụ thể, cơ quan chuyên môn về lao động thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có thể uỷ quyền cho cơ quan chuyên môn về lao động thuộc Uỷ ban nhân dân cấp huyện thực hiện việc đăng ký nội quy lao động theo quy định nêu trên.

Như vậy, so với Bộ luật Lao động năm 2012 (Điều 120), thì Bộ luật Lao động năm 2019 đã bổ sung các nội dung mới sau đây:

Người sử dụng lao động có các chi nhánh, đơn vị , cơ sở sản xuất,  kinh doianh đặt ở nhiều địa bàn khác nhau thì gửi nội quy lao động đã được đăng ký đến cơ quan chuyên môn tỉnh nơi đặt chi nhánh, đơn vị, cơ sở sản xuất, kinh doanh.

Căn cứ điều kiện cụ thể, cơ quan chuyên môn về lao động thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có thể ủy quyền cho cơ quan chuyên môn về lao động thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện việc đăng ký nội quy lao động theo quy định nêu trên.

Với việc bổ sung các nội dung mới nêu trên sẽ giúp cơ quan quản lý nhà nước về lao động giám sát thuận lợi nội quy lao động, từ đó bảo vệ tốt quyền và lợi ích chính đáng của người lao động, người sử dụng lao động.

 1. Hồ sơ đăng ký nội quy lao động

Căn cứ vào Điều 120 Bộ luật Lao động năm 4019, hồ sơ đăng ký nội quy lao động bao gồm:

 • Văn bản đề nghị đăng ký nội quy lao động.
 • Nội quy lao động.
 • Văn bản góp ý của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở đối với nơi có tổ chức
  đại diện người lao động tại cơ sở.
 • Các văn bản của người sử dụng lao động có quy định liên quan đến kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất (nếu có).

Với những yêu cầu nêu trên trong hồ sơ đăng ký nội quy lao động của người sử dụng lao động gửi đến cơ quan chuyên môn về lao động thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi người sử dụng lao động đăng ký kinh doanh (trụ sở chính) sẽ giúp cơ quan quản lý nhà nước về lao động thuận tiện nắm bắt các nội dung tại nội quy lao động có đúng với quy định của pháp luật hay chưa, bảo đảm được quyền và lợi ích chính đáng của người lao động hay không từ đó có cách ứng xử hợp lý.

 1. Hiệu lực của nội quy lao động

Căn cứ vào Điều 121 Bộ luật Lao động năm 2019, nội quy lao động có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại Điều 119 của Bộ luật Lao động năm 2019 nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký nội quy lao động.

Đối với trường hợp người sử dụng lao động sử dụng dưới 10 người lao động ban hành nội quy lao động băng văn bản thì hiệu lực do người sử dụng lao động tự quyết định trong nội quy lao động.

So với Bộ luật Lao động năm 2012 (Điều 122), thì Bộ luật Lao động năm 2019 đã bổ sung quy định trường hợp người sử dụng lao động sử dụng dưới 10 người lao động ban hành nội quy bằng văn bản thì hiệu lực do người sử dụng lao động quyết định trong nội quy lao động./.

Đánh giá bài viết