Thời hiệu khiếu nại theo quy định pháp luật

Khoản 1 Điều 149 Bộ luật dân sự năm 2015 quy định về thời hiệu như sau:

Thời hiệu là thời hạn do luật quy định mà khi kết thúc thời hạn đó thì phát sinh hậu quả pháp lý đối với chủ thể theo điều kiện do luật quy định. Thời hiệu được áp dụng theo quy định của Bộ luật này, luật khác có liên quan.

Như vậy có thể hiểu, thời hiệu khiếu nại là thời hạn do Luật khiếu nại quy định, khi hết thời hạn này thì chủ thể có quyền khiếu nại không được tiếp tục thực hiện hành vi khiếu nại nữa.

Điều 9 Luật khiếu nại năm 2011 quy định: Thời hiệu khiếu nại là 90 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định hành chính hoặc biết được quyết định hành chính, hành vi hành chính.

Trường hợp người khiếu nại không thực hiện được quyền khiếu nại theo đúng thời hiệu vì ốm đau, thiên tai, địch họa, đi công tác, học tập ở nơi xa hoặc vì những trở ngại khách quan khác thì thời gian có trở ngại đó không tính vào thời hiệu khiếu nại.

Đánh giá bài viết
0965.67.9698