Phụ lục hợp đồng lao động

Điều 22 Bộ luật Lao động năm 2019 quy định: Phụ lục hợp đồng lao động là bộ phận của hợp đồng lao động và có hiệu lực như hợp đồng lao động. Nói cách khác, phụ lục hợp đồng lao động là thỏa thuận kèm theo hợp đồng lao động, là một bộ phận của hợp đồng lao động và có hiệu lực như hợp đồng lao động.

Phụ lục hợp đồng được dùng để quy định chi tiết một số điều khoản của hợp đồng lao động hoặc để sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao động. Trường hợp phụ lục hợp đồng lao động quy định chi tiết một số điều, khoản của hợp đồng lao động mà dẫn đến cách hiểu khác với hợp đồng lao động thì thực hiện theo nội dung của hợp đồng lao động.

Trường hợp phụ lục hợp đồng lao động dùng để sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao động thì phải ghi rõ nội dung những điều khoản sửa đổi, bổ sung và thời điểm có hiệu lực. Lưu ý rằng, hai bên không được sử dụng phụ lục hợp đồng lao động để sửa đổi thời hạn của hợp đồng lao động.

5/5 - (1 vote)
0965 67 9698