Phân loại người thừa kế

Người thừa kế là người được hưởng di sản mà người chết để lại theo di chúc hoặc theo quy định pháp luật. Người thừa kế có thể là người chỉ được hưởng di sản theo di chúc hoặc chỉ được hưởng di sản theo pháp luật nhưng có thể là người vừa được hưởng di sản theo di chúc, vừa được hưởng di sản theo pháp luật.

Về cơ bản, người thừa kế được xác định theo hai dạng sau đây:

Người thừa kế theo di chúc

Người thừa kế theo di chúc được xác định bởi ý chí của người để lại thừa kế và được xác định trong di chúc mà người để lại thừa kế đã lập.

Người thừa kế theo di chúc có thể là một cá nhân bất kỳ, miễn là được xác định trong di chúc mà không cần phải xét đến họ có mối quan hệ hôn nhân, nuôi dưỡng, huyết thống với người để lại di sản hay không.

Ngoài ra, người thừa kế theo di chúc còn có thể là cơ quan, tổ chức hoặc có thể là các chủ thể khác.

Người thừa kế theo pháp luật

Người thừa kế theo pháp luật là cá nhân được hưởng di sản mà người chết để lại do pháp luật xác định trên mối quan hệ về hôn nhân, hoặc quan hệ về huyết thống hay nuôi dưỡng giữa họ và người để lại di sản.

Như vậy, người thừa kế theo pháp luật chỉ có thể là một con người cụ thể (cá nhân) và cá nhân đó có một trong ba mối quan hệ (quan hệ hôn nhân, hoặc nuôi dưỡng, hoặc huyết thống) với người để lại di sản./.

5/5 - (1 vote)
0965.67.9698