Nơi cư trú của quân nhân

Điều 44 Bộ luật Dân sự (BLDS) năm 2015 quy định về nơi cư trú của quân nhân, được kế thừa nguyên vẹn quy định tại Điều 56 BLDS năm 2005.

Điều 44. Nơi cư trú của quân nhân

  1. Nơi cư trú của quân nhân đang thực hiện nghĩa vụ quân sự là nơi đơn vị của quân nhân đó đóng quân.
  2. Nơi cư trú của sĩ quan quân đội, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng là nơi đơn vị của người đó đóng quân, trừ trường hợp họ có nơi cư trú theo quy định tại khoản 1 Ðiều 40 của Bộ luật này.

Theo đó, nơi cư trú của quán nhân được xác định đối với hai trường hợp cụ thể.

Thứ nhất, với quân nhân đang Phực hiện nghĩa vụ quân sự thì nơi cư trú của họ là nơi đơn vị của quân nhân đó đóng quân.

Thứ hai, với quân nhân là sĩ quan quân đội, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng, do họ không phải là quân nhân đang thực hiện nhĩa vụ quân sự, nơi cư trú của họ vẫn được xác định theo nguyên tắc xác định nơi trú của cá nhân tại Điều 40 BLDS năm 2015.

Trong trường hợp họ không có nơi cư trú xác định tại Điều 40 BLDS năm 2015 thì nơi cư trú của họ là nơi đơn vị của họ đóng quân./.

5/5 - (1 vote)
0965.67.9698