Nhiệm vụ và quyền hạn của Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương

Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương (Đảng uỷ Khối) là cấp uỷ trực thuộc Ban Chấp hành Trung ương, chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, thường xuyên của Bộ Chính trị và Ban Bí thư; có chức năng lãnh đạo các tổ chức đảng trực thuộc bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ chính trị, xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh gắn với xây dựng cơ quan và các đoàn thể trong Khối vững mạnh. Nhiệm vụ và quyền hạn của Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương được quy định cụ thể tại Điều 2 Quyết định 16-QĐ/TW năm 2021 như sau:

  1. Lãnh đạo các tổ chức đảng trực thuộc chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao; tham gia với lãnh đạo các ban, bộ, ngành, mặt trận, đoàn thể chính trị-xã hội thuộc Khối, đề xuất với Bộ Chính trị, Ban Bí thư những vấn đề cần thiết liên quan đến chức năng của Đảng uỷ Khối nhằm bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ chính trị của các cơ quan Trung ương.
  2. Lãnh đạo các tổ chức đảng trực thuộc thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu; bồi dưỡng nâng cao phẩm chất đạo đức cách mạng, trình độ lý luận chính trị, kiến thức và năng lực hoạt động thực tiễn cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan.
  3. Lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng các tổ chức đảng trực thuộc trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên; thực hiện đúng Điều lệ Đảng, các quy định của Đảng về tổ chức và sinh hoạt đảng; bồi dưỡng cấp uỷ viên; chăm lo công tác phát triển đảng viên; công tác khen thưởng và kỷ luật đối với tổ chức đảng và đảng viên theo quy định.
  4. Lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý cán bộ theo phân cấp: (i) Quyết định về cán bộ và công tác cán bộ đối với cán bộ chuyên trách của Cơ quan Đảng uỷ Khối theo thẩm quyền; (ii) Khi có yêu cầu, Đảng uỷ Khối tham gia ý kiến về quy hoạch, bổ nhiệm, miễn nhiệm, giới thiệu ứng cử đối với nhân sự thuộc diện Trung ương quản lý đang công tác và sinh hoạt đảng trong Đảng bộ Khối theo quy định phân cấp quản lý cán bộ; (iii) Xem xét, quyết định phê duyệt quy hoạch, giới thiệu ứng cử và chỉ định, chuẩn y đối với các chức danh uỷ viên ban chấp hành, uỷ viên ban thường vụ, bí thư, phó bí thư, chủ nhiệm, phó chủ nhiệm, uỷ viên uỷ ban kiểm tra các đảng uỷ trực thuộc Đảng uỷ Khối.
  5. Lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng đối với tổ chức đảng và đảng viên thuộc thẩm quyền; giữ gìn đoàn kết nội bộ; phát hiện và xử lý kịp thời những biểu hiện trái với quan điểm, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ; kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Xử lý nghiêm các tổ chức đảng và đảng viên vi phạm.
  6. Lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đảng trực thuộc thực hiện tốt các nghị quyết, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác dân vận; lãnh đạo, chăm lo xây dựng các đoàn thể trong các cơ quan Trung ương, bảo đảm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo điều lệ của các tổ chức đoàn thể; trực tiếp lãnh đạo Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Khối các cơ quan Trung ương.
  7. Lãnh đạo Đảng bộ thực hiện các chủ trương của Trung ương về công tác bảo vệ chính trị nội bộ, nhiệm vụ quốc phòng và giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, đề cao cảnh giác, giữ gìn bí mật của Đảng và Nhà nước; lãnh đạo công tác quản lý tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên công tác, làm việc, học tập ở nước ngoài theo quy định.
5/5 - (1 vote)
0965 67 9698