Hướng dẫn nộp lệ phí môn bài online năm 2024

Thời hạn nộp lệ phí môn bài năm 2024 chậm nhất là ngày 30/01/2024. Thời hạn này không thay đổi so với trước đây, kế toán có thể chờ cơ quan thuế cấp mã ID rồi nộp hoặc thực hiện tạm nộp như hướng dẫn nêu trên, miễn đảm bảo đúng thời hạn. Bài viết sau đây hướng dẫn nộp lệ phí môn bài online năm 2024.

Cách nộp thuế môn bài 2024 trên thuế điện tử mà người nộp thuế có thể tham khảo:

 1. Truy cập Website Thuế điện tử của Tổng cục Thuế – Bộ Tài chính tại địa chỉ: thuedientu.gdt.gov.vn

Hướng dẫn nộp lệ phí môn bài online năm 2024

 1. Đăng nhập bằng tài khoản doanh nghiệp

Hướng dẫn nộp lệ phí môn bài online năm 2024

Sau khi đăng nhập chọn [Nộp thuế] => Chọn ngân hàng cần nộp tiền thuế môn bài => Tạm nộp

Hướng dẫn nộp lệ phí môn bài online năm 2024

 1. Điền tờ khai thông tin nộp thuế môn bài 2024
 • Loại tiền: Chọn VND
 • Trích từ tài khoản nào: Chọn số tài khoản nào của Ngân hàng đã chọn ở bước 3 để trích nộp tiền vào ngân sách nhà nước.

Hướng dẫn nộp lệ phí môn bài online năm 2024

 • Thông tin cơ quan quản lý thu: Mặc định thông tin cơ quan quản lý thu của doanh nghiệp.

Nếu nộp thuế cho chi nhánh/văn phòng đại diện thì phải chọn lại mục này để thay đổi cho đúng với cơ quan quản lý thu của chi nhánh/văn phòng đại diện.

 • Thông tin Kho Bạc:
 • Chuyển cho Kho bạc Nhà nước: Hệ thống tự động chọn
 • Mở tại NHTM ủy nhiệm thu: Chọn bất kỳ ngân hàng nào nhưng nên chọn cùng hệ thống ngân hàng với ngân hàng doanh nghiệp mở tài khoản (nếu có)
 • Loại thuế: Chọn “Thuế Nội địa”

Hướng dẫn nộp lệ phí môn bài online năm 2024

 • Trong mục “Các loại thuế khác”, click “Lựa chọn” => Tờ khai (Số quyết định, thông báo chưa có nên sẽ nộp theo Tờ khai) => Chọn Tờ khai => Kéo xuống dưới tại mục “THUẾ MÔN BÀI” chọn 01/LPMB – Tờ khai lệ phí môn bài (TT80/2021) => Kỳ thuế/Ngày quyết định/Ngày thông báo chọn Nộp thuế theo năm: 00/CN/YYYY và điền 2024 vào ô bên cạnh để được “00/CN/2024” => Tiếp tục

Hướng dẫn nộp lệ phí môn bài online năm 2024

 • Tại mục Nội dung các khoản nộp NSNN chọn Mục 2850 – Lệ phí quản lý nhà nước liên quan đến sản xuất, kinh doanh => Tra cứu => Kéo xuống dưới để chọn mức lệ phí môn bài mà doanh nghiệp phải nộp.

Hướng dẫn nộp lệ phí môn bài online năm 2024

Sau đó dựa vào bậc thuế môn bài tương ứng => Điền số tiền phải nộp tương ứng, ví dụ bậc 2 sẽ điền 2.000.000 đồng => Nhập vào ô Ghi chú: “Nộp tiền lệ phí môn bài 2024”

 1. Chọn [Hoàn thành] và kiểm tra lại thông tin => Chọn [Ký và nộp]
 2. Sau khi Ký số và nộp thành công thì người nộp thuế tiến hành tra cứu bằng cách sau:

Chọn [Nộp thuế] => [Tra cứu giấy nộp tiền] và tiến hành tra cứu theo ngày lập giấy nộp tiền (tức ngày nộp).

Mẫu tờ khai lệ phí môn bài năm 2024

Mẫu tờ khai lệ phí môn bài là mẫu 01/LPMB ban hành kèm theo Thông tư 80/2021/TT-BTC.

Theo đó, cách lập tờ khai lệ phí môn bài năm 2024 như sau:

 • Chỉ tiêu [01]: Kê khai năm tính lệ phí môn bài.
 • Chỉ tiêu [02]: Chỉ tích chọn đối với lần đầu kê khai.
 • Chỉ tiêu [03]: Chỉ tích chọn đối với trường hợp người nộp lệ phí (sau đây gọi chung là NNT và viết tắt là NNT) đã nộp tờ khai nhưng sau đó phát hiện có thay đổi thông tin về nghĩa vụ kê khai và thực hiện kê khai lại thông tin thuộc kỳ tính lệ phí đã kê khai. Lưu ý, NNT chỉ thực hiện chọn một trong hai chỉ tiêu [02] và [03], không chọn đồng thời cả hai chỉ tiêu.
 • Chỉ tiêu [04] đến chỉ tiêu [05]: Kê khai thông tin theo đăng ký thuế của NNT.
 • Chỉ tiêu [06] đến chỉ tiêu [08]: Kê khai thông tin đại lý thuế (nếu có).
 • Chỉ tiêu [09]: Chỉ tích chọn trong trường hợp NNT đã kê khai LPMB, sau đó thành lập mới địa điểm kinh doanh.
5/5 - (1 vote)
0965.67.9698