Đối tượng được hỗ trợ đóng BHYT tại Hà Nội từ 01/01/2024

Nghị quyết 13/2023/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội quy định về nội dung và mức chi cho các đối tượng được hỗ trợ đóng BHYT tại Hà Nội với thời gian hỗ trợ đóng BHYT là từ ngày 01/01/2024 đến hết ngày 31/12/2025.

Đối tượng được hỗ trợ đóng BHYT tại Hà Nội

Cụ thể, Nghị quyết 13/2023/NQ-HĐND có quy định mức hỗ trợ kinh phí đóng BHYT cho các đối tượng như sau:

 1. Người cao tuổi từ đủ 70 đến dưới 80 tuổi đang thường trú trên địa bàn thành phố Hà Nội không thuộc đối tượng tham gia BHYT bắt buộc.
 2. Người khuyết tật nhẹ chưa có thẻ BHYT đang thường trú trên địa bàn thành phố Hà Nội (không bao gồm trẻ em khuyết tật nhẹ dưới 16 tuổi).
 3. Học sinh, sinh viên đang thường trú trên địa bàn thành phố Hà Nội có hoàn cảnh khó khăn thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình theo chuẩn của Thành phố (quy định tại Quyết định 13/2021/QĐ-UBND ngày 05/9/2021 của UBND Thành phố về việc quy định chuẩn nghèo đa chiều của thành phố Hà Nội giai đoạn 2022-2025), chưa được cấp thẻ BHYT đang tham gia học tập tại các cơ sở giáo dục, cơ sở giáo dục nghề nghiệp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân (kể cả công lập và ngoài công lập) được UBND thành phố Hà Nội quyết định thành lập hoặc phân cấp cho Sở, ngành, UBND quận, huyện, thị xã quyết định thành lập.
 4. Người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình theo chuẩn của Thành phố đang thường trú trên địa bàn thành phố Hà Nội (quy định tại Quyết định 13/2021/QĐ-UBND ngày 05/9/2021 của UBND Thành phố về việc quy định chuẩn nghèo đa chiều của thành phố Hà Nội giai đoạn 2022-2025).

Mức hỗ trợ đóng BHYT

 1. Người cao tuổi từ đủ 70 đến dưới 80 tuổi, người khuyết tật nhẹ (không bao gồm trẻ em khuyết tật nhẹ dưới 16 tuổi) đang thường trú trên địa bàn thành phố Hà Nội chưa có thẻ bảo hiểm y tế: Hỗ trợ 100% mức đóng BHYT.
 2. Học sinh, sinh viên đang thường trú trên địa bàn thành phố Hà Nội có hoàn cảnh khó khăn thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình theo chuẩn của Thành phố (quy định tại Quyết định 13/2021/QĐ-UBND ngày 05/9/2021 của UBND Thành phố về việc quy định chuẩn nghèo đa chiều của thành phố Hà Nội giai đoạn 2022-2025), chưa được cấp thẻ bảo hiểm y tế đang tham gia học tập tại các cơ sở giáo dục, cơ sở giáo dục nghề nghiệp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân (kể cả công lập và ngoài công lập) được UBND thành phố Hà Nội quyết định thành lập hoặc phân cấp cho Sở, ngành, UBND quận, huyện, thị xã quyết định thành lập: Hỗ trợ thêm 70% mức đóng BHYT.
 3. Người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình theo chuẩn của Thành phố đang thường trú trên địa bàn thành phố Hà Nội (quy định tại Quyết định 13/2021/QĐ-UBND ngày 05/9/2021 của UBND Thành phố về việc quy định chuẩn nghèo đa chiều của thành phố Hà Nội giai đoạn 2022-2025): Hỗ trợ thêm 30% mức đóng bảo hiểm y tế.

Thời gian hỗ trợ đóng BHYT là từ ngày 01/01/2024 đến hết ngày 31/12/2025.

Kinh phí hỗ trợ đóng BHYT

 1. Nguồn ngân sách Thành phố bổ sung cho ngân sách quận, huyện, thị xã trong giai đoạn 2024 – 2025 để thực hiện chính sách theo quy định đối với các đối tượng:
 • Người cao tuổi từ đủ 70 đến dưới 80 tuổi, người khuyết tật nhẹ (không bao gồm trẻ em khuyết tật nhẹ dưới 16 tuổi) đang thường trú trên địa bàn thành phố Hà Nội chưa có thẻ bảo hiểm y tế.
 • Học sinh, sinh viên đang thường trú trên địa bàn thành phố Hà Nội có hoàn cảnh khó khăn thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình theo chuẩn của Thành phố chưa được cấp thẻ bảo hiểm y tế đang tham gia học tập tại các cơ sở giáo dục, cơ sở giáo dục nghề nghiệp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân do UBND các quận, huyện, thị xã quản lý.
 1. Nguồn ngân sách cấp Thành phố để thực hiện chính sách theo quy định đối với các đối tượng:
 • Học sinh, sinh viên đang thường trú trên địa bàn thành phố Hà Nội có hoàn cảnh khó khăn thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình theo chuẩn của Thành phố chưa được cấp thẻ bảo hiểm y tế đang tham gia học tập tại các cơ sở giáo dục, cơ sở giáo dục nghề nghiệp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân do Thành phố và các Sở, ngành quản lý.
 • Người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình theo chuẩn của Thành phố đang thường trú trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Các quy định hỗ trợ đóng BHYT nêu trên được áp dụng từ ngày 01/01/2024.

5/5 - (1 vote)
0965.67.9698