Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ

Khoản 1 Điều 53 Luật Đo đạc và bản đồ 2018 thì chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ là văn bản xác nhận năng lực hành nghề, do cơ quan có thẩm quyền cấp cho cá nhân có đủ điều kiện theo quy định tại khoản 3 Điều 53 Luật Đo đạc và bản đồ 2018 và có giá trị trong cả nước.

Hạng của chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ

Chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ được phân thành 02 hạng theo khoản 4 Điều 53 Luật Đo đạc và bản đồ 2018 sau đây:

 • Hạng I được cấp cho cá nhân có trình độ từ đại học trở lên, có thời gian ít nhất là 05 năm liên tục tham gia hoạt động đo đạc và bản đồ và đáp ứng điều kiện quy định tại khoản 3 Điều 53 Luật Đo đạc và bản đồ 2018;
 • Hạng II được cấp cho cá nhân có trình độ từ đại học trở lên, có thời gian ít nhất là 02 năm liên tục tham gia hoạt động đo đạc và bản đồ; cá nhân có trình độ trung cấp hoặc cao đẳng, có thời gian ít nhất là 03 năm liên tục tham gia hoạt động đo đạc và bản đồ và đáp ứng điều kiện quy định tại khoản 3 Điều 53 Luật Đo đạc và bản đồ 2018.

Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ

Cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ phải đáp ứng đủ các điều kiện theo khoản 3 Điều 53 Luật Đo đạc và bản đồ 2018 sau đây:

 • Có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật;
 • Có trình độ chuyên môn được đào tạo, thời gian và kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề;
 • Đã qua sát hạch kinh nghiệm nghề nghiệp và kiến thức pháp luật liên quan đến nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề.

Thẩm quyền sát hạch, cấp, gia hạn, cấp lại, cấp đổi, thu hồi chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ

Thẩm quyền sát hạch, cấp, gia hạn, cấp lại, cấp đổi, thu hồi chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ được quy định theo khoản 5 Điều 53 Luật Đo đạc và bản đồ 2018 như sau:

 • Cơ quan quản lý chuyên ngành về đo đạc và bản đồ thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường sát hạch, cấp, gia hạn, cấp lại, cấp đổi, thu hồi chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ hạng I;
 • Cơ quan chuyên môn về tài nguyên và môi trường thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh sát hạch, cấp, gia hạn, cấp lại, cấp đổi, thu hồi chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ hạng II.

Quyền và nghĩa vụ của cá nhân hành nghề độc lập về đo đạc và bản đồ

Quyền và nghĩa vụ của cá nhân hành nghề độc lập về đo đạc và bản đồ theo Điều 56 Luật Đo đạc và bản đồ 2018 như sau:

 1. Cá nhân hành nghề độc lập về đo đạc và bản đồ có quyền sau đây:
 • Hành nghề đo đạc và bản đồ theo quy định của Luật Đo đạc và bản đồ 2018;
 • Tham gia xây dựng chính sách, pháp luật về đo đạc và bản đồ;
 • Hợp tác về đo đạc và bản đồ với tổ chức, cá nhân trong nước, nước ngoài theo quy định của pháp luật;
 • Các quyền khác theo quy định của pháp luật.
 1. Cá nhân hành nghề độc lập về đo đạc và bản đồ có nghĩa vụ sau đây:
 • Chấp hành yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về kiểm tra, thanh tra;
 • Tuân thủ quy định của Luật Đo đạc và bản đồ 2018 và quy định khác của pháp luật có liên quan.
5/5 - (1 vote)
0965.67.9698