Chủ nhà trọ, người thuê trọ: Ai phải đăng ký tạm trú?

Căn cứ Điều 27 Luật Cư trú năm 2020, công dân đến sinh sống tại chỗ ở hợp pháp ngoài phạm vi đơn vị hành chính cấp xã nơi đã đăng ký thường trú để lao động, học tập hoặc vì mục đích khác từ 30 ngày trở lên thì phải thực hiện đăng ký tạm trú.

Từ “phải” trong quy định trên đã thể hiện nghĩa vụ của công dân, sự bắt buộc của pháp luật về việc đăng ký tạm trú đối với những người sinh sống ngoài phạm vi xã, phường nơi đăng ký thường trú.

Như vậy xét trong mối quan hệ giữa chủ nhà trọ và người thuê trọ thì người đi thuê trọ phải có nghĩa vụ đăng ký tạm trú.

Trường hợp không thực hiện đúng quy định về đăng ký tạm trú, mức phạt tiền theo quy định từ 500.000 đồng đến 01 triệu đồng từ 01/01/2022 căn cứ theo Điều 9 Nghị định 144/2021.

Cũng cần lưu ý thêm, trên thực tế để thuận tiện, chủ nhà trọ có thể hỗ trợ và đăng ký tạm trú giúp người thuê trọ.

Thủ tục đăng ký tạm trú

Bước 1. Chuẩn bị hồ sơ đăng ký tạm trú

Căn cứ tại Điều 28 Luật Cư trú năm 2020, hồ sơ đăng ký tạm trú gồm các giấy tờ sau:

  • Tờ khai thay đổi thông tin cư trú (Theo mẫu Thông tư 56/2021/TT-BCA có hiệu lực từ 01/7/2021);
  • Giấy tờ, tài liệu chứng minh chỗ ở hợp pháp.

Bước 2: Nộp hồ sơ đến cơ quan đăng ký cư trú nơi nhà bạn đang cho thuê

Bước 3: Tiếp nhận và chờ kết quả

Khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký tạm trú, cơ quan đăng ký cư trú kiểm tra và cấp phiếu tiếp nhận hồ sơ cho người đăng ký; trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì hướng dẫn người đăng ký bổ sung hồ sơ.

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, cơ quan đăng ký cư trú có trách nhiệm thẩm định, cập nhật thông tin về nơi tạm trú mới, thời hạn tạm trú của người đăng ký vào Cơ sở dữ liệu về cư trú và thông báo cho người đăng ký về việc đã cập nhật thông tin đăng ký tạm trú; trường hợp từ chối đăng ký thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Trong thời hạn 15 ngày trước ngày kết thúc thời hạn tạm trú đã đăng ký, công dân phải làm thủ tục gia hạn tạm trú.

Hồ sơ, thủ tục gia hạn tạm trú thực hiện theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này. Sau khi thẩm định hồ sơ, cơ quan đăng ký cư trú có trách nhiệm cập nhật thông tin về thời hạn tạm trú mới của người đăng ký vào Cơ sở dữ liệu về cư trú và thông báo cho người đăng ký về việc đã cập nhật thông tin đăng ký tạm trú; trường hợp từ chối đăng ký thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do./.

Đánh giá bài viết