Chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động quay lại thị trường lao động

Quyết định 08/2022/QĐ-TTg có hiệu lực từ ngày 28/3/2022 nhằm thực hiện chính chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động có quan hệ lao động, đang ở thuê, ở trọ, bao gồm hai nhóm: hỗ trợ người lao động đang làm việc trong doanh nghiệp và hỗ trợ người lao động quay lại thị trường lao động.

Người lao động ở thuê, ở trọ được hiểu là những người cư trú tại cơ sở cho thuê, cho trọ và phải trả cho chủ cơ sở một khoản tiền thuê nhà.

Đối tượng và điều kiện hỗ trợ

Người lao động đang làm việc trong doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh có đăng ký kinh doanh tại khu công nghiệp, khu chế xuất hoặc khu vực kinh tế trọng điểm được hỗ trợ khi có đủ các điều kiện sau:

 1. Ở thuê, ở trọ trong khoảng thời gian từ ngày 01 tháng 4 năm 2022 đến ngày 30 tháng 6 năm 2022.
 2. Có hợp đồng lao động không xác định thời hạn hoặc hợp đồng lao động xác định thời hạn từ 01 tháng trở lên được giao kết và thực hiện trong khoảng thời gian từ ngày 01 tháng 4 năm 2022 đến ngày 30 tháng 6 năm 2022, trừ hợp đồng lao động giao kết tiếp nối của hợp đồng lao động đã giao kết và thực hiện trước đó.
 3. Đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc (có tên trong danh sách tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc của cơ quan bảo hiểm xã hội) tại tháng liền kề trước thời điểm người sử dụng lao động lập danh sách lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà.

Trường hợp người lao động không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định tại khoản 4 Điều 2 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc, người lao động mới tuyển dụng và có giao kết hợp đồng lao động nhưng chưa có tên trong danh sách tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc của cơ quan bảo hiểm xã hội thì phải có tên trong danh sách trả lương của người sử dụng lao động của tháng liền kề trước thời điểm người sử dụng lao động lập danh sách lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà.

Mức, thời gian hỗ trợ và phương thức chi trả

 1. Mức hỗ trợ: 1.000.000 đồng/người/tháng.
 2. Thời gian hỗ trợ: Tối đa 3 tháng.
 3. Phương thức chi trả: Hằng tháng.

Hồ sơ đề nghị hỗ trợ

Danh sách người lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà có xác nhận của cơ quan bảo hiểm xã hội theo Mẫu số 03 tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này (sau đây gọi là Mẫu số 03).

Trường hợp trong danh sách có người lao động không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, người lao động mới tuyển dụng và có giao kết hợp đồng lao động nhưng chưa có tên trong danh sách tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc của cơ quan bảo hiểm xã hội thì hồ sơ đề nghị hỗ trợ cần có thêm bản sao danh sách trả lương của tháng liền kề trước thời điểm người sử dụng lao động lập danh sách lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà.

Trình tự, thủ tục thực hiện

 1. Người lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà theo Mẫu số 01 và chịu trách nhiệm về tính chính xác thông tin theo quy định tại khoản 1 Điều 8 Quyết định này để gửi người sử dụng lao động tổng hợp.
 2. Trên cơ sở đề nghị của người lao động, người sử dụng lao động tổng hợp danh sách người lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà theo Mẫu số 03 và niêm yết công khai tại nơi làm việc ít nhất 03 ngày làm việc.

Trường hợp có ý kiến phản ánh về đối tượng và điều kiện hỗ trợ, người sử dụng lao động tiến hành xác minh đảm bảo đúng đối tượng và điều kiện hỗ trợ theo quy định tại Điều 8 Quyết định này trong vòng 02 ngày làm việc.

 1. Trước ngày 15 hằng tháng, người sử dụng lao động gửi danh sách người lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà theo Mẫu số 03 đến cơ quan bảo hiểm xã hội để xác nhận người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Người sử dụng lao động chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực thông tin của người lao động quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 8 Quyết định này.

Trong 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đề nghị, cơ quan bảo hiểm xã hội xác nhận việc tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc của người lao động.

 1. Người sử dụng lao động gửi hồ sơ theo quy định tại Điều 10 Quyết định này đến Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi đặt trụ sở chính hoặc chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm sản xuất, kinh doanh. Thời gian tiếp nhận hồ sơ chậm nhất đến hết ngày 15 tháng 8 năm 2022.

Trường hợp người sử dụng lao động là hộ kinh doanh thì gửi kèm theo đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà của người lao động theo Mẫu số 01.

 1. Trong 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ, Ủy ban nhân dân cấp huyện thẩm định trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
 2. Trong 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ; đồng thời chỉ đạo thực hiện chi trả hỗ trợ.

Trường hợp không phê duyệt, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

 1. Trong 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được kinh phí hỗ trợ của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, người sử dụng lao động thực hiện chi trả cho người lao động./.

Tóm tắt Quyết định 08/2022/QĐ-TTg

Chính sách Hỗ trợ người lao động đang làm việc trong doanh nghiệp Hỗ trợ người lao động quay trở lại thị trường lao động
Đối tượng Người lao động đang làm việc trong doanh nghiệp tại khu công nghiệp, khu chế xuất hoặc khu vực kinh tế trọng điểm đáp ứng điều kiện. Người lao động đang làm việc trong doanh nghiệp tại khu công nghiệp, khu chế xuất hoặc khu vực kinh tế trọng điểm đáp ứng điều kiện.
Mức hỗ trợ Trong 3 tháng, mỗi tháng 500.000 đồng Trong 3 tháng, mỗi tháng 1.000.000 đồng
Mức dự kiến được hưởng 1.500.000 đồng 3.000.000 đồng
Điều kiện hỗ trợ 1. Ở thuê, ở trọ trong thời gian 01/02/2022 – 30/6/2022

2. Có HĐLĐ trước 01/3/2022

3. Đang tham gia BHXH (có tên trong danh sách tham gia BHXH) ở tháng liền kề tháng được doanh nghiệp lập danh sách.

1. Ở thuê, ở trọ trong thời gian 01/4/2022 – 30/6/2022

2. Có HĐLĐ từ 01/4/2022 đến 30/6/2022

3. Đang tham gia BHXH (có tên trong danh sách tham gia BHXH) ở tháng liền kề tháng được doanh nghiệp lập danh sách.

Hồ sơ Mẫu 01, Mẫu 02 Mẫu 01, Mẫu 03
Thời gian hỗ trợ Từ 01/4/2022  – 15/8/2022 Từ 01/4/2022  – 15/8/2022
Thời gian thanh toán Có thể gộp 2 – 3 tháng Trước 15 hàng tháng gửi danh sách cho UBND huyện
Lưu ý 1. Nhà nước chuyển tiền về cho DN và DN trong vòng 02 ngày phải chuyển tiền cho người lao động

2. Doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm với danh sách người đề xuất hưởng

3. Danh sách đề nghị cho người lao động hưởng phải được niêm yết trong vòng 03 ngày. Nếu không có thắc mắc gì thì mới nộp hồ sơ lên BHXH.

4. Doanh nghiệp phải lưu lại hồ sơ người được hưởng trong thời gian 05 năm.

1. Nhà nước chuyển tiền về cho DN và DN trong vòng 02 ngày phải chuyển tiền cho người lao động

2. Doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm với danh sách người đề xuất hưởng

3. Danh sách đề nghị cho người lao động hưởng phải được niêm yết trong vòng 03 ngày. Nếu không có thắc mắc gì thì mới nộp hồ sơ lên BHXH.

4. Doanh nghiệp phải lưu lại hồ sơ người được hưởng trong thời gian 06 năm.

Đánh giá bài viết
0965.67.9698