4 trường hợp không được uỷ quyền đăng ký hộ tịch

Ủy quyền đăng ký hộ tịch là việc người có yêu cầu đăng ký hộ tịch, vì lý do nào đó không thể tự mình đăng ký hộ tịch, nên ủy quyền cho người khác thực hiện thay đối với loại việc hộ tịch mà pháp luật quy định cho phép ủy quyền.

  1. Các việc hộ tịch được ủy quyền
  • Cấp bản sao Trích hộ tịch;
  • Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân;
  • Đăng ký khai sinh, giám hộ, thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, bổ sung hộ tịch, khai tử và sự kiện hộ tịch khác theo quy định của pháp luật.

Việc ủy quyền phải lập thành văn bản, được chứng thực theo quy định của pháp luật. Nếu người được ủy quyền là ông, bà, cha, mẹ, con, vợ, chồng, anh, chị, em ruột của người ủy quyền thì văn bản ủy quyền không phải chứng thực.

Riêng trường hợp ông bà nội, ông bà ngoại, anh chị ruột, cô, cậu, dì, chú, bác ruột (người thân thích) đi đăng ký khai sinh cho trẻ em thì không cần văn bản ủy quyền, nhưng phải thống nhất với cha, mẹ của trẻ em về các nội dung để ghi vào Giấy khai sinh, trong đó đặc biệt lưu ý về nội dung mà pháp luật yêu cầu cha, mẹ phải thỏa thuận (như xác định họ tên, dân tộc, quê quán cho trẻ em).

  1. Các loại việc hộ tịch không được ủy quyền

Riêng đối với loại việc hộ tịch mà pháp luật quy định bắt buộc người có yêu cầu phải trực tiếp thực hiện, thì không được ủy quyền, cụ thể:

  • Đăng ký kết hôn;
  • Đăng ký lại việc kết hôn;
  • Đăng ký nhận cha, mẹ, con;
  • Đăng ký nuôi con nuôi.

Đối với các việc này, người có yêu cầu phải trực tiếp thực hiện, không được ủy quyền cho người khác. Lưu ý, riêng việc nộp hồ sơ thì pháp luật cho phép một bên trực tiếp nộp hồ sơ tại cơ quan đăng ký hộ tịch mà không phải có văn bản ủy quyền của bên còn lại./.

Đánh giá bài viết
0965 67 9698