3 nguyên tắc thực hiện hợp đồng lao động

Thực hiện hợp đồng lao động (HĐLĐ) là quá trình các bên thực hiện các quyền và nghĩa vụ đã thỏa thuận trong hợp đồng lao động. Bộ luật Lao động năm 2019 (BLLĐ 2019) không có quy định cụ thể về nguyên tắc thực hiện hợp đồng lao động, nhưng thông qua các quy định của pháp luật liên quan, có thể thấy rằng việc thực hiện hợp đồng lao động phải tuân theo những nguyên tắc sau đây:

  1. Hợp đồng lao động phải được thực hiện trên cơ sở tự nguyện của người lao động

Đây là nguyên tắc đặc thù trong việc thực hiện HĐLĐ. Nếu người lao động không thực hiện các cam kết trong HĐLĐ thì người sử dụng lao động có quyền sử dụng các biện pháp do pháp luật quy định như xử lý kỷ luật, chấm dứt HĐLĐ, yêu cầu bồi thường thiệt hại, v.v… chứ không được dùng các biện pháp khác để buộc người lao động phải thực hiện HĐLĐ.

Ngay cả khi người lao động đơn phương chấm dứt HĐLĐ trái luật thì pháp luật cũng không buộc họ phải tiếp tục thực hiện hợp đồng mà chỉ phải bồi thường cho người sử dụng lao động một khoản tiền nhất định. nguyên tắc này cũng là sự cụ thể hóa của nguyên tắc cấm cưỡng bức lao động được quy định tại Điều 8 BLLĐ 2019.

  1. Hợp đồng lao động phải do chính người lao động thực hiện

Người lao động thực hiện hợp đồng là trên cơ sở tự nguyện nhưng phải tự mình thực hiện công việc theo hợp đồng chứ không được ủy quyền hay thuê người khác làm việc thay cho mình (Điều 28 BLLĐ 2019).

  1. Thực hiện đúng những cam kết trong hợp đồng lao động trên cơ sở tuân thủ pháp luật và thoả ước tập thể lao động (nếu có)

Về nguyên tắc, khi HĐLĐ có hiệu lực, các bên phải thực hiện đúng các nội dung đã thỏa thuận trong hợp đồng. Ví dụ: Người lao động phải có mặt tại nơi làm việc để thực hiện công việc theo đúng thời gian biểu đã thỏa thuận; Người sử dụng lao động phải đảm bảo việc làm, điều kiện làm việc và trả lương cho người lao động, đặc biệt là điều khoản về địa điểm làm việc, như đã thỏa thuận trong HĐLĐ.

Ngoài những quyền và nghĩa vụ đã thỏa thuận, các bên còn phải tuân theo thoả ước tập thể lao động (nếu có) và các quy định của pháp luật lao động. Tuy nhiên, nguyên tắc này cũng có những ngoại lệ nhất định, xuất phát từ nhu cầu của việc thực hiện quan hệ lao động, đó là trường hợp người sử dụng lao động tạm thời điều chuyển người lao động sang làm công việc khác do gặp khó khăn đột xuất trong hoạt động sản xuất kinh doanh (điều 29 BLLĐ 2019).

5/5 - (1 vote)
0965.67.9698