2 trường hợp được trợ cấp mai táng

Điều 66 và Điều 80 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định 02 trường hợp được trợ cấp mai táng như sau:

 1. Đối với người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc

Những người sau đây khi chết thì người lo mai táng được nhận một lần trợ cấp mai táng:

 1. Người lao động thuộc các trường hợp sau đây đang đóng bảo hiểm xã hội hoặc người lao động đang bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội mà đã có thời gian đóng từ đủ 12 tháng trở lên:
 • Người làm việc theo hợp đồng lao động, kể cả hợp đồng lao động được ký kết giữa người sử dụng lao động với người đại diện theo pháp luật của người dưới 15 tuổi theo quy định của pháp luật về lao động;
 • Người làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng;
 • Cán bộ, công chức, viên chức;
 • Công nhân quốc phòng, công nhân công an, người làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu;
 • Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật công an nhân dân; người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân;
 • Hạ sĩ quan, chiến sĩ quân đội nhân dân; hạ sĩ quan, chiến sĩ công an nhân dân phục vụ có thời hạn; học viên quân đội, công an, cơ yếu đang theo học được hưởng sinh hoạt phí;
 • Người đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng quy định tại Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng;
 • Người quản lý doanh nghiệp, người quản lý điều hành hợp tác xã có hưởng tiền lương;
 • Người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn.
 1. Người lao động chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hoặc chết trong thời gian điều trị do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp;
 2. Người đang hưởng lương hưu; hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng đã nghỉ việc.
 1. Đối với người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện

Những người sau đây khi chết thì người lo mai táng được nhận trợ cấp mai táng:

 1. Người lao động có thời gian đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 60 tháng trở lên;
 2. Người đang hưởng lương hưu.

Mức trợ cấp mai táng

Khoản 2 Điều 66 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định trợ cấp mai táng bằng 10 lần mức lương cơ sở tại tháng mà người nêu tại điểm (1) chết.

Bên cạnh đó, tại Khoản 2 Điều 80 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 cũng quy định trợ cấp mai táng bằng 10 lần mức lương cơ sở tại tháng mà người nêu tại điểm (2) chết.

Nghị định 24/2023/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở hiện hành là 1.800.000 đồng/tháng. Mức lương cơ sở dùng làm căn cứ:

 • Tính mức lương trong các bảng lương, mức phụ cấp và thực hiện các chế độ khác theo quy định của pháp luật đối với các đối tượng quy định tại Điều 2 Nghị định 24/2023/NĐ-CP;
 • Tính mức hoạt động phí, sinh hoạt phí theo quy định của pháp luật;
 • Tính các khoản trích và các chế độ được hưởng theo mức lương cơ sở.
5/5 - (1 vote)
0965.67.9698